lunes, 18 de noviembre de 2013

ADAPTACION CURRICULARDIAC

Documento Individual
de Adaptación Curricular
                    IES ……………………


CONFIDENCIAL


 1. INFORMACIÓN BÁSICA
1 1.1. DATOS PERSOAIS
ALUMNo/A


Nivel Desfase Curricuc.

Data  Nacemento


Titor/a

Domicilio familiar/
Teléfono


Data Elaboración ACS

 

Curso:Duración


1 1.2. DATOS ACADÉMICOS
2 Historia Escolar i Evolutiva.
Datos relevantes médicos, psicopedagóxicos, historia escolar (enfermidades, discapacidades, absentismo...)2 Datos Relevantes do Contexto.
Aspectos relativos  ao entorno sociofamiliar.


2. PROFESIONAIS QUE INTERVEÑEN

 

Profesionais
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR
 Coñecementos que ten adquiridos:


4. ESTILO DE APRENDIZAXE
2 4.1 Estilo de Aprendizaxe do/a Alumno/a
NIVEL
Marcar cunha X a casiña que corresponda en cada caso tendo en conta que:
columna 1  refírese a un nivel BAIXO, MOI BAIXO, NON, NUNCA o CASE NUNCA.
columna 2 a un nivel MEDIO, NORMAL, HABITUALMENTE ou CASE SEMPRE
columna 3 a un nivel ALTO, MOI ALTO, SI ou SEMPRE.
1
2
3
1. Está habitualmente motivado /a para aprender.2. Ten unha imaxe positiva de si mesmo / a.3. E perseverante na tarefa.4. Concéntrase na actividade ou tarefa cada momento.5. Reflexiona sobre os pasos a seguir na execución da tarefa.6. E impulsivo / a. Non reflexiona previamente sobre los pasos a seguir.7. Utiliza estratexias mecánico-memorísticas para estudar / traballar.8. Utiliza estratexias comprensivas. Organiza e estrutura a información.9. Responde ben ante os reforzos sociais.10. Responde ben ante los reforzos materiais.11. Motívano os pequenos éxitos ou logros.12. Tende a abandonar a tarefa ante a dificultade.13. Atribúe o éxito a factores internos (capacidade, esforzo,...)14. Atribúe o éxito a factores externos (sorte, axuda,...)
<  4.2. SOCIABILIDADE
INTERACCIÓN / INTEGRACIÓN SOCIAL
1
2
3
1. Habitualmente ten un estado de ánimo sosegado e tranquilo.2. Móstrase totalmente autónomo / a.3. Ten iniciativas propias.4. Ten seguridade en si mesmo / a.5. Cumpre as normas establecidas.6. E agresivo / a.7. Móstrase tolerante e comprensivo cos demais.8. Móstrase sociable e comunicativo / a cos demais.9. Solicita axuda dos compañeiros cando a necesita.10. Gústalle destacar e chamar a atención.11. Axuda aos demais.9. Colabora e participa nas actividades de grupo.10. É ben aceptado polos demais.11. Reclama axuda do profesor  cando a precisa.12.  Mostra respecto cara os profesores.
<  4.3. TRABALLO
ACTITUDES RESPECTO AO TRABALLO
1
2
3
1. É responsable e cumpre co seu plan de traballo.2. Aproveita ben o tempo.3. Pregunta cando non entende na clase.4. Solicita demasiada axuda do profesor / a.3. Distráese facilmente.3. Termina o seu traballo no tempo estipulado.4. Esfórzase para manter a atención e concentración necesarias.5. Organiza adecuadamente e con eficacia o seu plan de traballo.6. É emprendedor / a e ten gran iniciativa no traballo.7. Presenta os traballos limpos e ordenados.8. Móstrase creativo / a nos seus traballos.9. Coñece e aplica as técnicas instrumentais de forma correcta.10. Cústalle asimilar as técnicas instrumentais básicas.11. É ordenado / respectuoso co  material escolar.
<  4.4. Comportamiento na Clase
1. En que momento do día se mostra máis atento / a?
2. En que actividades, contidos ou áreas de aprendizaxe se mostra máis interesado /a?
3. Prefire  traballo: / individual /en pequeno grupo / en gran grupo / (subliñar o que proceda).
<  4.5. Na casa: hábitos de Estudo
Dedica un mínimo de  1 1/2  horas diarias ao estudo e/ou realización de tarefas escolares.
Programa diariamente as tarefas escolares, ben de maneira expresa, ou más o menos improvisada, en función das necesidades previstas?
Xeralmente

A veces

Nunca

Nunca

Prevé con tempo suficiente a realización de traballos e/ou preparación de exames?
Xeralmente

A veces

Nunca


5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Liñas xerais de Traballo a Nivel Curricular e Persoal6. PROPOSTA CURRICULAR
1 6.1. Adaptacións de Acceso ao currículo:
1 6.2. Concreción da ACI
2 Área con ACI: LINGUA GALEGA
Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).
2 Área con ACI: LINGUA CASTELÁ
Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).
2 Área con ACI: MATEMÁTICAS
 Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).
2 Área con ACI: INGLÉS
 Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).

2 Área con ACI: CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA
 Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).
2 Área con ACI: CIENCIAS DA NATUREZA
Obxectivos (facendo referencia ás competencias básicas), contidos, metodoloxía,  criterios de avaliación (contemplando a adquisición de competencias básicas).2 Resume do Grao de Adaptación Curricular por Área

Área
Grao de Adaptación *
1
LINGUA GALEGA

2
LINGUA CASTELA

3
MATEMÁTICAS

4
CSXH

5
CC NATUREZA

6
INGLÉS

7
E.P. VISUAL

8
E. FÍSICA

9
RELIXIÓN

10
PROXECTO INTERDISCIPLINAR

(*) ACS: Adaptación Curricular  Significativa.  ACI-NS: Non Significativa.  RE: Reforzo Educativo. CO: Currículo Ordinario...

1 6.3. Metodoloxía xeral / Materiais Curriculares/ Recursos


1 6.4. Modalidade de Apoio
Forma


Lugar


Frecuencia

Individual


Na Aula Ordinaria


Nº de Horas Semanais

En Pequeno Grupo


Na  Aula de Apoio


Nº de Horas Semanais

Mixta


Mixta


Nº de Horas Semanais


2 Áreas nas que recibe Apoio e Profesionais que o imparten
Áreas
Profesionais que imparten  Apoio
LINGUA GALEGA

LINGUA CASTELA

MATEMÁTICAS

CC NATUREZA

INGLÉS
PROFESORA DE P. TERAPÉUTICA

1 6.5. Horarios de Apoio

Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
1ª hora

2ª hora

3ª hora

4ª hora

  hora

6ª hora


Este horario é susceptible de ser modificado en función da evolución do alumno e das súas necesidades educativas.
1 6.6. Colaboración Familiar
Pautas de Acción Conxunta Centro-Familia.


7. AVALIACIÓN
1 7.1. Procedemento.
Actuacións con respecto á avaliación


1 7.2. Seguimento da ACI
Valoración Cualitativa do grao de consecución dos obxectivos propostos na ACI


1 7.3.  Promoción
Razóns que motivan ou non a  súa promoción


Asdo.: titor/a                Asdo.: Profesor a de PT                    Asdo.: Orientadora

Asdo.: Xefa de Estudos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario